Lecture Anastasia Albokrinovoy New Poverty: Art vs Design